CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

941.75

-1.94 (-0.21%)

 
VNIndex 941.75 -1.94 -0.21%
HNX 140.42 -0.47 -0.33%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%