CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN – HNX)

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN – HNX)


Thời gian thực hiện: 21/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2019;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các nội dung khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VNIndex

1,168.26

-23.68 (-2.03%)

 
VNIndex 1,168.26 -23.68 -2.03%
HNX 229.94 -0.57 -0.25%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%