CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN – HNX)

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN – HNX)


Thời gian thực hiện: 21/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2019;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các nội dung khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021