CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS - HNX)

Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 11/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Khu công nhân Công ty cổ  phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ  tức năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế  hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  tổ chức và hoạt động của công ty;

+ Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về  quản trị công ty;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

968.0

6.74 (0.7%)

 
VNIndex 968.0 6.74 0.7%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%