CTCP Sữa Hà Nội (HNM – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 28/06/2020 

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên website của công ty: Http://hanoimilk.com.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%