CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Central Park Hotel, số 128/16 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai     

Nội dung họp:

1.     Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

2.     Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3.     Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

4.     Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.

5.     Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

6.     Chi trả cổ tức năm 2017.

7.     Phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2017.

8.     Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

9.     Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2018.

10.      Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

11.     Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

12.      Chủ trương xin đầu tư dự án Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021