CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 20/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

+  Một số vấn đề khác (nếu có).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%