CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP – UpCoM)

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 04/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 68.61 -0.41 -0.6%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021