CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF (ICS – UpCoM)

CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF (ICS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 28/03/2020 

Địa điểm thực hiện: số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

+Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021