CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB - HOSE)

Thời gian thực hiện:Ngày 18/04/2018

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị KSB-Vita Palace, Nguyễn Thị Minh Khai, KP Hòa Lân I, Thuận Giáo, Thuận An, Bình Dương.

- Nội dung họp:
+     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
+     Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
+     Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
+     Lựa chọn Công ty kiểm toán.
+     Chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
+     Chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty.
+     Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%