CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (PCN – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.  

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;

+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC –  Miền Bắc;

+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Một số vấn đề khác...

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%