CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC– HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội. Ban điều hành sẽ thông báo chính thức sau khi liên hệ được địa điểm cụ thể.

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo Tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình công ty và xác nhận của Công ty kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phương án năm 2018;

+ Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán;

+ Các nội dung họp khác tại Đại hội.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%