CTCP Garmex Sài Gòn (GMC – HOSE)

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 27/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

+ Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VNIndex

990.46

-3.73 (-0.38%)

 
VNIndex 990.46 -3.73 -0.38%
HNX 147.15 -1.03 -0.7%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%