CTCP Everpia (EVE – HOSE)

CTCP Everpia (EVE – HOSE)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

949.79

-1.01 (-0.11%)

 
VNIndex 949.79 -1.01 -0.11%
HNX 137.73 -1.3 -0.95%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%