CTCP Everpia (EVE – HOSE)

CTCP Everpia (EVE – HOSE)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%