CTCP Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR - UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung họp:

+ Ban Điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Hội đồng quản trị Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

+ Ban kiểm soát báo cáo về công tác quản lý  và thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2017. Dự kiến mức thù  lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%