CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT – UpCoM)

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;

+ Báo cáo của ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Một số vấn đề khác.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%