CTCP Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA – HOSE)

CTCP Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA – HOSE)


Thời gian thực hiện: Ngày 15 tháng 4 năm 2020 (thứ tư) 9h00 AM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Hội Đài Thương, số 1, Đường số 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

+ Mức cổ tức, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020.

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020 – 2025).

+ Các vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

992.7

-1.49 (-0.15%)

 
VNIndex 992.7 -1.49 -0.15%
HNX 146.8 -1.38 -0.94%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%