CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP – HOSE)

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP – HOSE)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 – CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ – phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi giấy mời.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%