CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS – UpCoM)

CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

VNIndex

988.42

-5.77 (-0.58%)

 
VNIndex 988.42 -5.77 -0.58%
HNX 147.02 -1.16 -0.79%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%