CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (ICF – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,127.87

-64.07 (-5.68%)

 
VNIndex 1,127.87 -64.07 -5.68%
HNX 224.9 -5.6 -2.49%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%