CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE)

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019;

+ Tờ trình bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Tờ trình thay thế BKS thành Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;

+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

+ Một số nội dung khác

- Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC tại thời điểm chốt danh sách theo ngày đăng ký cuối cùng.

Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần.

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021