CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH – HNX)

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty tại 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

VNIndex

922.54

3.46 (0.38%)

 
VNIndex 922.54 3.46 0.38%
HNX 135.59 1.22 0.9%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%