CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH – HNX)

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty tại 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021