CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:
·     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018;
·     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
·     Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
·     Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
·     Tờ trình  phương án chi trả cổ tức năm 2017;
·     Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018;
·     Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018;
·     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
·     Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
·     Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
·     Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty năm 2018;
·     Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2018;
·     Tờ trình phương án chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 cho HĐQT, BKS, BĐH; kế hoạch chi khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 cho HĐQT, BKS, BĐH;
·     Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
·     Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (nếu có);
·     Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.0 0.0%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%