CTCP Damsan (ADS – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – số 458 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Nội dung họp:  Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

998.34

-4.74 (-0.47%)

 
VNIndex 998.34 -4.74 -0.47%
HNX 147.24 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021