CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (FTI – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2018

Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.         

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 – Phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 của Công ty – Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) và việc trích lập các quỹ năm 2017;

+ Tờ trình chi trả cổ  tức năm 2017;

+ Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018 của HĐQT và  BKS;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;

+ Báo cáo tiến trình giải thể  Công ty liên doanh Vikotrade;

+ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về  quản trị Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%