CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCoM)

CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Một số vấn đề khác (nếu có).

VNIndex

988.69

-5.5 (-0.56%)

 
VNIndex 988.69 -5.5 -0.56%
HNX 147.15 -1.03 -0.7%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%