CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCoM)

CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Một số vấn đề khác (nếu có).

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%