CTCP Cơ khí Luyện Kim (SDK - UPCoM)

CTCP Cơ khí Luyện Kim (SDK - UPCoM)

 

Tên tổ chức phát hành:CTCP Cơ khí Luyện Kim

Ngày đăng ký cuối cùng:11/03/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:

-  Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

-  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

-  Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019;

-  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

-  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

-  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021