CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari (DVH – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam –  Hungari (tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội).

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và chỉ tiêu kế hoạch 2018;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động 2018;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát 2018;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%