CTCP Chế tác đá Việt Nam (STV – UpCoM)

CTCP Chế tác đá Việt Nam (STV – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 06/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Nội dung họp:  

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;

+ Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua; 

+ Các vấn đề khác.  

VNIndex

992.7

-1.49 (-0.15%)

 
VNIndex 992.7 -1.49 -0.15%
HNX 146.8 -1.38 -0.94%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%