CTCP Cấp nước Nghệ An (NAW – UpCoM)

CTCP Cấp nước Nghệ An (NAW – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 29/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – số 32 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020.

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%