CTCP Cấp nước Điện Biên (DBW – UpCoM)

CTCP Cấp nước Điện Biên (DBW – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 31/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%