CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP– UpCoM)

Thời gian thực hiện: Lúc 14 giờ  ngày 06 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát;

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

995.81

-7.27 (-0.73%)

 
VNIndex 995.81 -7.27 -0.73%
HNX 146.61 -1.1 -0.75%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021