CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP– UpCoM)

Thời gian thực hiện: Lúc 14 giờ  ngày 06 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát;

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%