CTCP Bột giặt NET (NET – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;

+ Các tờ trình và các ván đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông