CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (BSL – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Nghệ An

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ công bố trên website của Công ty.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%