CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020;

+ Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

+ Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021