CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (BT1 – UpCoM)

CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (BT1 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 21/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương, số 145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%