CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC – HNX)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Phương án chia cổ tức năm 2019;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

948.01

-2.79 (-0.29%)

 
VNIndex 948.01 -2.79 -0.29%
HNX 137.55 -1.48 -1.08%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%