CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC – HNX)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Phương án chia cổ tức năm 2019;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021