CTB: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2014

 

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2014

1, Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/4/2015

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Trường Thành, địa chỉ số 02, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015;

+ Báo cáo công tác phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014;

+ Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Một số công việc thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/4/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, số 02 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng - thành phố Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ 08/04/2015) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

998.34

-4.74 (-0.47%)

 
VNIndex 998.34 -4.74 -0.47%
HNX 147.24 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021