CSM: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát;

+ Kết quả hoạt động kinh doanh 2014: Phân phối lợi nhuận;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015;

+ Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015;

+ Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty;

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

953.59

2.79 (0.29%)

 
VNIndex 953.59 2.79 0.29%
HNX 138.41 -0.62 -0.45%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%