Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến (TTP– UpCoM)

Thời gian thực hiện: 13/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Địa điểm thực hiện: Lô II4- II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Nội dung họp:

+     Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017.

+     Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

+     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+    Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

+     Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

+     Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

+     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

+     Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017.

+     Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%