Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC - HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%