Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM.

Nội dung họp:
+ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%