Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF- UpCOM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

Địa điểm thực hiện: Số  9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-  Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế  hoạch chi trả năm 2018;

+ Thông qua đề án tái cơ cấu;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%