Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1 – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong thời gian từ ngày 23/04/2018 đến 27/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty;

+ Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

+ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;

+ Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Xóa bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;

+ Thông qua việc quy định giới hạn tỷ lệ sở  hữu nước ngoài của Công ty;

+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục  đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%