Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2017.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I – Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Dự kiến chia các quỹ Khen thưởng, quỹ  Phúc lợi, quỹ Đầu tư phát triển sản xuất.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%