Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng (DXV– HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018.

Địa điểm thực hiện: Tại 15. Lê Hồng Phong – phường Phước Ninh – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng – Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ và các giải pháp.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

+ Và một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%