Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO (VTO – HOSE)

Thời gian thực hiện: Lúc 8h, thứ hai ngày 09/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

- Nội dung đại hội:
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT; BKS Công ty năm 2017; Trình phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; BKS Công ty năm 2018;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty;
+ Các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%