Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, Số 100 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa    

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%