Công ty cổ phần SAM Holdings (SAM – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+     Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
+     Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
+     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
+     Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, báo cáo về tổng tiền lương năm 2018 của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;
+     Tờ trình về việc bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

VNIndex

936.58

-2.45 (-0.26%)

 
VNIndex 936.58 -2.45 -0.26%
HNX 140.64 0.66 0.47%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%