Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 06 năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.      

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ năm 2017;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ  chức và hoạt động Công ty;

+ Thông qua Quy chế Quản trị  Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.05

-8.03 (-0.81%)

 
VNIndex 995.05 -8.03 -0.81%
HNX 146.55 -1.16 -0.79%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021