Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 06 năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.      

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ năm 2017;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ  chức và hoạt động Công ty;

+ Thông qua Quy chế Quản trị  Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%