Công ty cổ phần Ngân Sơn (NST - HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ  phần Ngân Sơn, số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã  Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  năm 2017 và chương trình công tác năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ  đông.

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021